بستنX
لطفا تا انجام استعلام شکیبا باشید

Fit furs Goethe-Zertifikat B2 کتاب آزمون آلمانی Fit fürs Goethe-Zertifikat B2

انتخاب مدل:

فروشنده:‌ اصلی

200,000 تومان
115,000 تومان
43 %
بسیاری از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

نقد و بررسی تخصصی Fit furs Goethe-Zertifikat B2

کتاب آزمون آلمانی Fit fürs Goethe-Zertifikat B2

Richtet sich an alle Lernenden mit Sprachkenntnissen auf dem Niveau B2, die sich auf die neue Prüfung Goethe-Zertifikat B2, Deutschprüfung für Erwachsene (ab Frühjahr 2019) vorbereiten wollen. Das Material macht mit den Inhalten und dem Format der Prüfung vertraut, vermittelt Prüfungsstrategien, erklärt, worauf es in der Prüfung ankommt, und gibt authentisches Übungsmaterial an die Hand
Zu jedem Modul (Fertigkeit) gibt es ein Programm in vier Schritten
Einstieg mit hinführenden Aufgaben
Übungen mit prüfungsvorbereitenden Aufgaben
Training für die Prüfung
Prüfungssimulation
Tipps zu jeder Prüfungsaufgabe
ausführlicher Lösungsschlüssel zu allen Aufgaben
Weitere Informationen zur Prüfung sowie alle Audiodateien und Lösungen als kostenloser Download finden Sie auf unserer Website unter www.hueber.de/daf/pruefungen in der Niveaustufe B2
Eine Beschreibung der neuen Prüfung finden Sie in dem Handbuch Goethe-Zertifikat B2 – Prüfungsziele, Testbeschreibung (ISBN 978-3-19-061868-2)
Ab Frühjahr 2019 wird die Prüfung Goethe-Zertifikat B2 von der neuen Prüfung abgelöst. Für Teilnehmer, die sich auf die bisherige Prüfung vorbereiten möchten, ist der Titel Fit fürs Goethe-Zertifikat B2«, ISBN 978-3-19-001874-1 weiterhin lieferbar

Aimed at all learners with language skills at level B2 who want to prepare for the new Goethe-Zertifikat B2 exam, German exam for adults (from spring 2019). The material familiarizes you with the content and format of the exam, conveys exam strategies, explains what is important in the exam, and provides authentic practice material

For each module (skill) there is a program in four steps:

Entry with leading tasks

Exercises with exam preparation tasks

Training for the exam

Exam simulation

Tips for each exam task

detailed solution key for all tasks

You can find more information about the exam as well as all audio files and solutions as free downloads on our website at www.hueber.de/daf/pruefungen in level B2.

A description of the new exam can be found in the Goethe-Zertifikat B2 manual - Exam Objectives, Test Description (ISBN 978-3-19-061868-2).

From spring 2019, the Goethe-Zertifikat B2 exam will be replaced by the new exam. For participants who want to prepare for the previous exam, the title "Fit for the Goethe Certificate B2", ISBN 978-3-19-001874-1, is still available


نمایش بیشتر